Compensatieregeling ouderbijdrage verlengd

6 april 2020

Dinsdag maakte het kabinet bekend hoe de coronamaatregelen eruit gaan zien na 6 april. Premier Rutte kondigde aan dat de sluiting van kinderopvang en scholen in ieder geval wordt verlengd tot en met 28 april. Dit betekent dat de kinderopvang en scholen alleen geopend blijven voor noodopvang aan ouders werkzaam in de cruciale beroepen. Als gevolg van de verlenging van de sluiting van de kinderopvang zal ook de compensatieregeling eigen bijdrage kinderopvang worden verlengd tot en met in ieder geval 28 april.

Situatie meivakantie onduidelijk
De maatregelen van het kabinet geven onvoldoende duidelijkheid over de situatie in de meivakantie. Als de kinderopvang na 28 april opengaat terwijl de scholen in de meivakantie gesloten zijn, wordt de kinderopvang overvraagd. Zij zou dan moeten voorzien in reguliere opvang, vakantieopvang en noodopvang.

Brancheorganisaties kinderopvang: Kinderopvang en onderwijs moeten gelijkgeschakeld zijn
Direct na de bekendmaking van het kabinet is er spoedoverleg geweest tussen BK, BMK, Boink en de Staatssecretaris van SZW. De samenwerkende kinderopvangorganisaties hebben hun zorgen duidelijk kenbaar gemaakt. De wens is helder: Kinderopvang en onderwijs dienen te worden gelijkgeschakeld, met oog voor het belang van ouders en kinderen.

Donderdag 2 april zal het overleg met de Staatssecretaris worden vervolgd.

Verlenging compensatieregeling
Op 20 maart hebben BMK, BK en BOinK een compensatieregeling afgesproken met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Alle ouders die hun kind(eren) vanwege de Coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, worden door de overheid gecompenseerd tot het maximum uurtarief zoals deze geldt voor de kinderopvangtoeslag. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten.

Uitwerking van de compensatieregeling
Er wordt door alle partijen (BK, BMK en BOinK, Belastingdienst en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) hard gewerkt aan de wijze waarop de compensatieregeling kan worden uitgevoerd. De vraag is niet óf de compensatie er komt, maar hóe. Het is een complexe puzzel die we in korte tijd moeten realiseren en waaraan met vereende krachten wordt gewerkt. Het doel van alle partijen is om te komen tot een uitvoering die snel is, rekening houdt met de privacy van ouders en rekening houdt met de enorme workload die er al ligt bij overheidsinstanties.

De compensatieregeling in het kort
Ouders die hun facturen gewoon doorbetalen, krijgen de kosten voor kinderopvang gedurende de sluitingsperiode grotendeels vergoed. De overheid compenseert de eigen bijdrage van ouders tot de maximale uurtarieven die door de Belastingdienst worden vergoed (te weten in kindercentra: € 8,17 (kdv) en € 7,02 (bso)).