Plaatsingsbeleid

Voor een ieder toegankelijk

Onze kinderopvangvoorzieningen zijn toegankelijk voor elk kind. Als een kind extra zorg en aandacht vraagt, wordt in overleg met ouders en leidinggevende gekeken wat de mogelijkheden binnen onze kinderopvang zijn.

Volgorde van plaatsing

Er wordt op volgorde van inschrijving geplaatst. Wel verlenen wij voorrang aan kinderen die vallen onder het gemeentelijk beleid Sociaal Medische Indicatie (SMI). Daarnaast hebben ouders die al een kind geplaatst hebben, voorrang bij plaatsing van een tweede of volgend kind. Al geplaatste kinderen krijgen voorrang bij een aanvraag voor uitbreiding van het aantal dagdelen, overplaatsing naar een andere vestiging of doorstroom van de ene opvangvorm naar de andere, bijvoorbeeld van kinderdagverblijf naar buitenschoolse opvang.

Maak kennis met Kiddoozz en schrijf je in!

Inschrijven